Mrinal K. Pal, Ph.D.

22 Dayton Drive, Apt. 141A

Edison, NJ 08820-3418

USA

Phone: 732 494 3716

Email: m.k.pal@ieee.org

m.k.pal@mkpalconsulting.com

info@mkpalconsulting.com
                     MKPalConsulting